DLA PACJENTA

Informujemy pacjentów fizjoterapii ambulatoryjnej,
że z dniem 01.01.2022 r. pracownia fizjoterapii
jest pod adresem
ul. Sienkiewicza 19
(dawny internat przy Technikum Rolniczym)

PRZYCHODNIA SPZZOZ W ZWOLENIU
UL. ALEJA POKOJU 5
PARTER – GABINET NR 15

Zasady obowiązujące podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w SPZZOZ w Zwoleniu w okresie epidemii COVID 19

W przypadku trudności pacjenta w poruszaniu się

- istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego w celu dowiezienia do poradni.

Informacja w rejestracji lub w poradni chirurgicznej
a także w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej.

Zakład Pielęgnacyjno - opiekuńczy
druki do pobrania

DO WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZYĆ NALEŻY:
 • decyzję emerytalno – rentową o wysokości otrzymanego świadczenia;

 • kserokopie kart informacyjnych ostatnich pobytów w szpitalu.
  • WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – POBIERZ
  • SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – POBIERZ
  • WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – POBIERZ
 • KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM – POBIERZ

druki do pobrania

 1. Upoważnienie do wydania wyniku badania laboratoryjnego – pobierz
 2. Upoważnienie do wydania wyniku badania diagnostycznego – pobierz
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – pobierz

Pacjent na pierwszą wizytę do lekarza DIABETOLOGA przynosi

obowiązkowo:

 • glukometr;
 • leki jakie przyjmuje;
 • wyniki badań;
 • karty informacyjne ze szpitala;
 • dzienniczek pomiarów cukrów.
Zwoleń, dnia 18.10.2021 r.

Szczepienie – GRYPA

SPZZOZ w Zwoleniu informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, w naszym Zakładzie są realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 

  1. medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych;
  2. seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.;
  3. farmaceuci i pracownicy aptek;
  4. diagności laboratoryjni;
  5. nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
  6. studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów;
  7. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne;
  8. pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
  9. pacjenci:
   • – zakładu opiekuńczo-leczniczego;
   • – zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego;
   • – hospicjum stacjonarnego lub domowego;
   • – oddziału medycyny paliatywnej;
  10. osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
  11. nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  12. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
  13. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę. Wystarczy, że zgłosisz się do lekarza POZ w celu zakwalifikowania do szczepienia, następnie należy udać się do punktu szczepień w Poradni Dziecięcej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod numer: 501 556 354.

Skip to content