deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pod adresem: https://zoz.zwolen.net.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-25 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy dostępności

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Używamy czytelnie opisanych formularzy;
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony umieszczonej po lewej stronie na górze ekranu;
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (lupy) umieszczonej na górze ekranu;
 • Dbamy o czytelność odnośników do stron. Osoby słabiej widzące mogą łatwo podkreślić linki;
 • Stosujemy zasady prostego języka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Machnik, e-mail: pmachnik@spzzoz.zwolen.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 677 91 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna siedziby SPZZOZ w Zwoleniu

Adres siedziby: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ul. Aleja Pokoju 5, 26-700 Zwoleń
Do budynku prowadzi pięć wejść:
 • jedno od ul. Aleja Pokoju (wejście główne);
 • jedno od strony wschodniej (przy wjeździe na parking dla pacjentów), przy którym znajduje się pochylnia;
 • jedno od strony północnej (przy parkingu dla pacjentów);
 • dwa od strony zachodniej (Poradnia Dziecięca), przy których znajduje się pochylnia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

1.  Rejestracja znajduje się na wprost drzwi głównych – na parterze.

2.  Do wszystkich pięter w budynku można się dostać windą, do której prowadzi pochylnia.

3.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze na lewo od wejścia na korytarz oraz na lewo od wyjścia z windy.

4.  Na parkingu wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku. Wydzielona osoba z rejestracji zobligowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna szpitala SPZZOZ w Zwoleniu

Adres szpitala: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ul. Jagiełły 12, 26-700 Zwoleń
Do budynku Szpitala prowadzą cztery wejścia:
 • jedno od ul. Jagiełły (wejście główne), przy którym znajduje się pochylnia;
 • jedno od strony północnej (przy pracowni RTG), przy którym znajduje się pochylnia;
 • jedno od strony północnej (przy Izbie Przyjęć), przy którym znajduje się pochylnia;
 • jedno od strony zachodniej (przeznaczone dla pracowników), przy których znajduje się pochylnia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu pracuje nad udostępnieniem przestrzeni szpitala dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

1.  Każde wejście do budynku szpitala posiada pochylnię.

2.  Do wszystkich pięter w budynku można się dostać windą.

3.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym oddziale.

4.  Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

5.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji otwiera się w nowej karcie
Skip to content