ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

KIEROWNIK:
mgr Łapczyńska Henryka

Pielęgniarka Koordynująca: Anna Pyciarz – Kacperczyk

Kierownik tel: 48 676 30 85 lub centrala 48 676 20 37;
48 676 20 38
wew. 136

Pielęgniarka koordynująca tel: centrala 48 676 20 37
lub 48 676 20 38 wew. 162

Sekretariat tel: centrala 48 67 20 37 lub 48 676 20 38
wew. 152

e-mail zpo@spzzoz.zwolen.net

 

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

Zakład dysponuje 25 miejscami dla chorych geriatrycznie i wymagających intensywnych świadczeń w zakresie pielęgnacji i opieki np.: po udarach, po złamaniach, urazach, z powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia ze schorzeniami neurologicznymi- 40 pkt w Skali Barthel

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy jest placówką świadczącą całodobowe, kompleksowe usługi pielęgniarskie, opiekuńcze oraz terapeutyczne wobec osób przewlekle chorych, nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagających profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego. W ZPO pacjent może przebywać czasowo. Decyzję o przedłużeniu pobytu pacjenta podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem zatrudnionym w ZPO. Chorzy w placówce opiekuńczej nie są meldowani, a zakład ma obowiązek wypisać pacjenta do domu w przypadku poprawy stanu zdrowia i uzyskania oceny skalą Barthel powyżej 40 pkt.

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

ZASADY KIEROWANIA DO ZAKŁADU

  1. Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów jeżeli podstawowym wskazaniem do umieszczenia jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie, w szczególności od alkoholu;
  2. Dokumenty kierujące, wymagane do Zakładu wypełnia:
  3. – jeśli pacjent przebywa w domu lekarz i pielęgniarka POZ;
   – jeśli pacjent jest w trakcie leczenia szpitalnego lekarz i pielęgniarka z oddziału, gdzie pacjent aktualnie przebywa.

  4. Dokumenty nie są wymagane w momencie, gdy Sąd Opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w ZPO;
  5. Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu wyrazić może pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie Sądu Opiekuńczego. Sądem właściwym miejscowo do udzielenia zgody na wykonywane czynności medyczne jest Sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

  ZASADY ODPŁATNOŚCI

  Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym jest płatny. Pacjent przebywający w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAKŁADU

  1. Dokumenty kierujące do Zakładu należy złożyć w sekretariacie;
  2. Dokumenty przyjmowane są tylko w oryginale. Nie jest uwzględniane ksero dokumentacji;
  3. Decyzję o kwalifikacji do pobytu w Zakładzie na podstawie złożonych dokumentów podejmuje kierownik ZPO w porozumieniu z lekarzem zatrudnionym w Zakładzie w okresie do dwóch tygodni od daty złożenia dokumentów.

  KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZYJĘCIA

  1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego/ Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego;
  2. Wywiad Pielęgniarski z zaświadczeniem lekarskim;
  3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
  4. Karta Oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego Do Zakładu Opiekuńczego/ Przebywającego w Zakładzie Opiekuńczym( Skala Barthel).

  Do kompletu dokumentów należy dołączyć:

  1. Decyzję o dochodach- aktualną decyzję ZUS, KRUS , MOPS GOPS i inne;
  2. Karty informacyjne z dotychczasowego leczenia pacjenta.
Skip to content